ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม ทายแชมป์ EURO 2020

ขอแสดงวามยินดีกับสมาชิกผู้โชคดีได้รับรางวัลจากการร่วมสนุกทายแชมป์ EURO 2020

รางวัล Apple iPhone 12 Pro Max 128GB

*1*9*7*2*0* *K*R*I *O*A* *S*F*Z*V*R
*0*0*E*A *N*H*5*7* *R*U*A*4 *I*D*A*0

 

รางวัล Apple Air Pod Pro

*A*K*1*2 *E*B*O*9*9 *R*Z*I*O* *I*D*1*3*
*A*K*S*8 *E*K*H*K *A*M*5* *A*G*L*2*

 

รางวัล เสื้อฟุตบอล สโมสรคริสตัล พาเลซ

*A*C*L*S* *I*P*N*3* *R*M*9*7 *O*I*4
*A*B*L*O*S *Q*1*0* *A*K*8* *A*U*O*
*H*M*O* *N*E*A*O* *A*E*9*9*9 *I*C*I*0*0
*E*N*W* *R*Z*K *A*W*1* *O*R*1*5
*I*U*7* *O*I*8* *E*O*G*6* *H*O*I*9*
*E*T*R* *O*E*B*N *W*N*0* *E*U*1*
*O*O*H*N* *O*N*A*C*V*2 *A*A*Y*7 *U*U*G*7
*H*B*Y*S *I*Z*O*    

 

รางวัล เงินฟรีเดิมพัน 250 บาท

*I*O*V*H* *O*G*O*B*N* *A*B*N*F* *O*O*
*I*K*N*5*5 *O*1*8* *A*W*K*1 *O*S*O*L*N*V
*I*O*O* *O*L*7*7*O*E* *B*B*N *U*I*8*
*N*N*M*S *M*N*5 *I*U*H*N* *U*D*N*7*7*1
*Y*6*2 *L*O*9* *I*U*H*I *O*S*L*1
*E*R*8* *O*O*0*1 *O*C*O*T *O*T*U*O
*I*H*U*Y*5*3 *Y*H*H* *A*K*M *S*Z*N
*I*H*I*1 *A*A*S* *A*A*H*0*1* *A*S*L*E*T
*O*I*B*B* *I*M*R* *A*E*9*9 *A*L*Y*J*5*
*U*A*I*H *E*G*8* *A*S*P*N*2 *E*A*A*
*I*I*A*A* *U*M*S*T* *O*I*9* *E*E*R*I
*O*C*R*A* *Y*R*M*E* *U*U*2 *I*O*G
*O*Y*E*O*E *A*E*Z *I*O*L*1* *U*L*N*9*
*N*7*B *O*I*L*A *Y*I*U*A* *E*T*8*0
*A*S*M *U*Y*9*9 *A*B*N*1 *D*T*9*5
*O*R*9* *R*M*A *E*O*4*0* *I*N*2*2*
*U*A*B*N*E* *U*E*D*R* *I*C*V*N *I*O*O*O
*O*I*E*7 *3*6*8* *U*N*1* *A*N*N*
*A*A*O*G *A*R*1*7 *O*S*I*E* *D*N*6*
*A*R*L *R*S*1*2 *A*H*N*N *Y*U*A*A*2*3
*O*C*5 *U*A*W*N *E*D*W *A*R*L*6
*O*A*1*1* *L*S*6*8* *O*E*1* *A*Y*5*0*0*1
*L*Z*Q *A*E*V*1*9* *R*N*L*1* *A*I*6
*E*W*5*0* *I*A*1*1* *R*Y*N*O*8 *M*O*G*9
*I*O*G*5*8 *O*O*A* *U*H*2*1* *R*N*N*W*

 

รางวัล แต้มสะสม 188 แต้ม

*A*Y*Z*4* *I*E*P*R*29 *H*R*1*3*5 *N*P*T*O*N
*A*I*0*8* *O*A*8 *A*J*T*2*1*5*0 *O*H*D*O*5*
*I*E*7 *O*O*5*5 *H*N*R*H*3*9* *U*R*S*N*0*0*
*R*B*E*A*R*I *B*C*9* *O*Y*1 *O*A*1*8*
*J*B*0*3*9 *A*K*9*8 *I*J*S*S *A*G*8*8
*O*T*M*A *E*A*K*6 *O*9*9* *O*T*N*9*0
*U*T*S*K*6 *E*4*0 *E*1*3*5 *E*R*P*T*9*8
*R*E*A*2*1* *O*T*P*P*9*9 *A*Y*Y*9 *R*M*S*I*A*
*N*N*8* *R*M*A*5* *H*I*O*T* *K*K*2*2
*B*5* *A*C*A*O*M*9*7 *O*I*A*Z* *H*N*P*T
*O*Y*K*D *U*M*D*A* *U*C*Y*H *E*R*E*D*
*H*I*0*5 *E*5*4*4* *O*B*Y*5*6 *U*A*A*B*O*K*Y*N
*H*N*R*N* *O*P*M*1 *U*I*E*X *U*A*A*Z*A*
*U*A*A*5*8* *A*C*A*1*8* *S*R*Y*D*4*6 *9*H*N*K*I*9*
*U*1*9 *E*N* *O*A*1*3 *O*B*0*
*R*S*D*Z* *A*T*N*K*L *I*G*A*0*8 *P*Z*2*4
*A*W*M*N *O*1*8* *E*N*T*U *O*9*9
*Y*A*8*8* *H*R*2*2* *O*G*9*8 *T*0*S*2*5
*N*C*A*4* *A*N*4*6 *3*1*2*0*9 *D*E*9*
*H*S*T*U*G*0*7 *9*6*4*3*5 *A*K*H*G*D *U*H*P*8*2*6
*8*P*N*I* *I*P*T* *N*N*A*5*7 *M*A*1*7*
*O*S*K *O*K*1*2* *O*R*V*T *M*L*M*I*Z
*H*N*9* *E*C*O*1*3* *S*U* *A*S*Y*U*
*C*N*A*1*7* *E*M*N*9*0 *I*J*B*I*1* *Y*A*
*I*A*A*4* *E*N*Z*I *U*Y*P*A*4*8*5 *E*O*O*9*

ใส่ความเห็น